Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Pielgrzymka do Ziemi Świętej śladami Najświętszej Marii Panny

Doświadczanie duchowej wędrówki odkrywania siebie i odnowienia wyznania wiary poprzez podążanie śladami Najświętszej Marii Panny. Odwiedzenie miejsc, w których żyła, radowała się i cierpiała Matka Jezusa. Wszystko to w otoczeniu cudownego, biblijnego krajobrazu.

 

Nazaret
Spacerując uliczkami i zaułkami Nazaretu poznaje się miasteczko, dawniej wioskę, w której urodził się i wychował Jezus. Bazylika Zwiastowania została wzniesiona dla uczczenia miejsca, w którym, według tradycji, Archanioł Gabriel ukazał się Najświętszej Marii Pannie (Ewangelia według świętego Łukasza, rozdział 1, wersy od 26 do 35, Nowego Testamentu). W znajdującym się w pobliżu Międzynarodowym Centrum Marii z Nazaretu (Mary of Nazareth International Center) prezentowane są dobrze zachowane, a niedawno odkryte, niezwykle ważne pozostałości okolicznego osadnictwa, datowane na I wiek naszej ery. Niedaleko, oglądać też można fontannę usytuowaną w miejscu gdzie znajduje się Źródło Najświętszej Marii Panny (Studnia Marii). Jest to najprawdopodobniej studnia, z której Maria czerpała wodę dla Świętej Rodziny.

Inne miejsca w Galilei
Zgodnie z tradycją pierwszych chrześcijan, starożytne miasto Seforis (Zippori), gdzie dziś znajduje się krajowy park archeologiczny, jest miejscem narodzin Najświętszej Marii Panny. Zostało ono upamiętnione współcześnie wzniesionym tu Franciszkańskim Klasztorem Św. Anny i Św. Joachima.
Maria była obecna na uczcie weselnej w Kanie Galilejskiej. Tam właśnie miał miejsce pierwszy, uczyniony przez Jezusa, cud przemienienia wody w wino (Ewangelia według świętego Jana, rozdział 2, wersy od 1 do 11, Nowego Testamentu).

Okolice Jeziora Tyberiadzkiego
Starożytna wioska rybacka Kafarnaum, w której przez kilka lat swej posługi w Galilei mieszkał Jezus, jest także bardzo ważnym miejscem pielgrzymek maryjnych, ponieważ Najświętsza Maria Panna towarzyszyła swemu Synowi w wędrówce do tej właśnie miejscowości (Ewangelia według świętego Jana, rozdział 2, wers 12, Nowego Testamentu). Kościół Dom św. Piotra został zbudowany w miejscu, w którym według tradycji stało „Domostwo Szymona, zwanego Piotrem” (Ewangelia według świętego Marka, rozdział 1, wers 29, Nowego Testamentu).  Współczesny kościół wznosi się ponad Insula Sacra i służy zachowaniu miejscowych zabytków archeologicznych.

Hajfa i Góra Karmel
Klasztor Stella Maris poświęcony został Najświętszej Marii Pannie, gdyż nazywano ją „Naszą Panią, Gwiazdą Morza” (po łacinie Stella Maris). Znajdująca się w pobliżu Grota Eliasza, już w czasach bizantyjskich została uznana za miejsce, w którym Święta Rodzina, w czasie swej podróży powrotnej z Egiptu znalazła wytchnienie i odpoczynek.  
.

 


Stella Maris
 

Jerozolima – Stare Miasto
Zarówno w czasach starożytnych, jak i dziś, Jerozolima to centrum żydowskiego życia religijnego. Najświętsza Maria prawdopodobnie już jako osoba dorosła odwiedzała to miasto, przynajmniej raz do roku, przybywając tu, aby modlić się w Świątyni. Współcześni pielgrzymi mogą odwiedzać Ścianę Zachodnią (Ścianę Płaczu - po hebr. ha-Kotel ha-Ma'aravi), czyli pozostałości ogromnych murów obronnych otaczających Wzgórze Świątynne. Od czasów zburzenia przez Rzymian Drugiej Świątyni, w 70 roku naszej ery, jest to miejsce żydowskich modlitw i nabożeństw. Pielgrzymi mogą także wejść na samo Wzgórze Świątynne, gdzie nie-Muzułmanie mogą jedynie z zewnątrz oglądać  Kopułę Skały i Meczet Al-Aksa (nie wolno im wejść do środka).    
Zbudowany w XII wieku naszej ery Kościół św. Anny (Sadzawka Betesda) wznosi się w miejscu, w którym według tradycji bizantyjskiej narodziła się Najświętsza Maria Panna.
Via Dolorosa ma swój początek w dzielnicy arabskiej, w pobliżu łuku Ecce Homo (XIX-wieczna imitacja łuku, który istniał w tym miejscu jako wschodnia brama miasta za panowania Heroda Agrypy I. Łuk oznaczać ma miejsce, z którego Piłat spojrzał na Chrystusa i rzekł „Oto Człowiek - Ecce homo”), a kończy się w Bazylice Grobu Świętego (zwanej też Bazyliką Bożego Grobu lub Bazyliką Pańskiego Grobu), znajdującej się w chrześcijańskiej dzielnicy Jerozolimy. Spośród czternastu stacji Drogi Krzyżowej, cztery są pośrednio lub bezpośrednio związane z Najświętsza Marią Panną, która towarzyszyła swemu Synowi i była świadkiem Jego męki.  
Bazylika Grobu Świętego składa się z kilku sanktuariów poświęconych Najświętszej Marii Pannie. Znajduje się tam, między innymi, obraz zatytułowany „Maria, Matka Boleściwa” (Mater dolorosa).

Jerozolima – poza murami Starego Miasta
Wieczernik (“Pomieszczenie Wyższe”, Coenaculum, od łacińskiego coena - wieczerza) jest czternastowieczną izbą znajdującą się w niewielkim, dwupoziomowym budynku będącym częścią większego kompleksu budowli na szczycie Góry Syjon. Upamiętnia miejsce, w którym Jezus wraz ze swymi uczniami spożywał Ostatnią Wieczerzę. Nawiązuje również do pochodzącej z około IV wieku naszej ery tradycją, która mówi, iż w tym miejscu, lub w jego pobliżu, zebrali się uczniowie Jezusa wraz z Najświętszą Marią Panną i innymi członkami społeczności chrześcijańskiej, aby opłakiwać śmierć Pana (Dzieje Apostolskie, rozdział 1, wers 14, Nowego Testamentu). Tutaj także, w dniu Pięćdziesiątnicy (Zielone Świątki), nastąpiło zesłanie Ducha Świętego (Dzieje Apostolskie, rozdział 2, wersy od 1 do 4, Nowego Testamentu).

Opactwo Hagia Maria na Górze Syjon (wcześniej znane jako Opactwo Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny) zostało konsekrowane w roku 1910.  Opactwo wzniesiono na części terenu należącego do dawnej bazyliki bizantyjskiej Hagia Sion. Stał tu także zbudowany przez krzyżowców kościół pod wezwaniem Świętej Marii na Górnym Syjonie.  Sanktuarium w krypcie upamiętnia śmierć Matki Jezusa czy też, jak mówi tradycja „zapadnięcie Najświętszej Marii Panny w wieczny sen”   
Grób Najświętszej Marii Panny (w jego miejscu znajduje się w tej chwili kościół prawosławny) usytuowany jest u podnóża Góry Oliwnej w Dolinie Jozafata, w pobliżu Doliny Cedron. W niedalekim sąsiedztwie znajdują się także Ogród Getsemani (Ogród Oliwny) oraz Kościół Wszystkich Narodów (zwany Bazyliką Agonii).  

Ain Karem
W tradycji chrześcijańskiej jest to miejsce narodzin św. Jana Chrzciciela. Tam także mieszkali jego rodzice św. Zachariasz i św. Elżbieta. Nowy Testament opowiada o wizycie jaką złożyła Najświętsza Maria Panna swej kuzynce św. Elżbiecie w czasie gdy obie były w stanie błogosławionym (Ewangelia według świętego Łukasza, rozdział 2, wersy od 39 do 56, Nowego Testamentu). Kilka miejsc w wiosce przypomina historię tego spotkania.
Źródło Najświętszej Marii Panny (znane także jako “Studnia Marii”), czyli zdrój i fontanna znajdujące się w samym sercu starożytnej wioski. Według tradycji tu właśnie nastąpiło spotkanie Marii, Matki Jezusa i św. Elżbiety i z tego źródła piła Maria. Dlatego też miejsce to stało się celem licznych chrześcijańskich pielgrzymek.  
Kościół Nawiedzenia św. Elżbiety, zbudowany w miejscu, które tradycja wskazuje jako dom kuzynki Marii, św. Elżbiety i jej męża, św. Zachariasza, rodziców św. Jana Chrzciciela.

Kościół pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela zbudowany został w miejscu, w którym zgodnie z podaniami narodził się św. Jan Chrzciciel.

.

 


Kościół Nawiedzenia św. Elżbiety, Ein Karem

 

Betlejem*
Bazylika Narodzenia, jeden z najważniejszych i najstarszych chrześcijańskich obiektów sakralnych, wznosi się nad grotą, w której według tradycji narodził się Jezus (Ewangelia według świętego Łukasz, rozdział 2, wers 7, Nowego Testamentu).  
Grota Mleczna, znajduje się w krypcie niewielkiej franciszkańskiej kaplicy. Upamiętnia miejsce, w którym według tradycji schroniła się Święta Rodzina, podczas swej podróży powrotnej do Egiptu (to tutaj Matka Boska karmiła małego Jezusa, a kilka kropli mleka które spadło na skały sprawiło, że stała się ona mlecznobiała).  

* Miasto znajduje się pod jurysdykcją Autonomii Palestyńskiej.   Zwiedzanie miasta może więc wymagać wcześniejszych ustaleń, a także koordynacji w kwestii transportu i obecności przewodnika.

Abu Gosz
Wioska Abu Gosz znajduje się w pobliżu biblijnego miasteczka Kiriat-Jearim, w którym przez dwadzieścia lat spoczywała Arka Przymierza, zanim została zwrócona do Jerozolimy (1 Księga Samuela, rozdział 6, wers 21 oraz rozdział 7, wersy od 1 do 2, Starego Testamentu).  Na szczycie wzgórza znajduje się Kościół Notre Dame de l'Arche de l'Alliance (Kościół Matki Bożej Arki Przymierza, zbudowany w 1924 roku), który upamiętnia to zdarzenie.

Deir Rafat
Katolicka kaplica w Klasztorze Deir Rafat, położonym na zachód od Bet Szemesz i kibucu Tzora, została zbudowana w roku 1930 przez ówczesnego Łacińskiego Patriarchę Jerozolimy,  Monsignore Louisa Barlasinę. Sanktuarium dedykowane jest Najświętszej Marii Pannie, Królowej Narodów, Obrończyni Ziemi Świętej.

Źródła dodatkowych informacji:
Strony internetowe Ministerstwa Turystyki Izraela:
http://www.goisrael.com/Tourism_Eng/Tourist+Information/Christian+Themes
http://www.goisrael.com/Tourism_Eng/Tourist+Information/Links.htm
http://www.holyland-pilgrimage.org/en/

Dodatkowe informacje na temat dostępności wybranych miejsc dla osób niepełnosprawnych znajdziecie Państwo na stronie internetowej:
http:// www.aisrael.org/eng