Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sadzawka Siloam

<> (Ewangelia wg. św. Jana, 9:1-12)
Sadzawka Siloam jest wykutym w skale zbiornikiem znajdującym się na południowym zboczu Miasta Dawida, oryginalnej lokalizacji Jeruzalem, położonej poza południowo wschodnimi murami Starego Miasta. Zbiornik zasilały wody źródła Gihon podawane przez dwa akwedukty.
W Biblii wzmianka o Sadzawce Siloam występuje kilkakrotnie. Izajasz (8:6) wspomina wody sadzawki, natomiast Izajasz (22:9) nawiązuje do budowy tunelu Siloam.
Dla chrześcijan Sadzawka Siloam posiada szczególne dodatkowe znaczenie: w Ewangelii wg. św. Jana stanowi miejsce, do którego Jezus wysłał „człowieka niewidomego od urodzenia" w celu uleczenia tego człowieka.[1][2]
Sadzawkę Siloam Jezus wspomina jako przykład tragicznej historii, porównując ją do nagłej śmierci Galilejczyków (Ewangelia wg. św. Łukasza 13:2-4): Jezus im odpowiedział: „Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami, niż inni mieszkańcy Galilei, iż to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam: lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych osiemnastu, na których zwaliła się wieża w Siloam i zabiła ich, było większymi winowajcami niż inni mieszkańcy Jeruzalem?".
Jezus uzdrawia również ślepca świętą wodą z sadzawki: (Ewangelia wg. św. Jana 9 11 ): „On odpowiedział: <>.